Disclaimer

תנאי שימוש

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר הראשי של קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד (להלן בהתאמה: "האתר" וה-"הקרן").
    האתר הינו בבעלות הקרן והוא מופעל ומוחזק על ידה ו/או עבורה.

2. אתר זה נבנה על ידי הקרן מתוך כוונה ורצון כן לשמור על כבודם ופרטיותם של המשתמשים בו. מערכת האתר עשתה
    כל שלאל ידה כדי להנעים את הגלישה בחלקיו של האתר ולקיים קהילה המכבדת את חבריה ואת אורחות חייהם.

3. לשם הנוחות בלבד מסמך זה מנוסח בלשון רבים והוא מתייחס, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.

4. תנאי השימוש שלהלן מחייבים כל מי שיבחר לבקר ו/או להשתמש באתר בכל דרך שהיא. השימוש באתר זה ייחשב
    להסכמה מצדכם לכל התנאים, ההתניות וההודעות האמורים לעיל ולהלן. כתנאי הכרחי לשימוש באתר, נבקשכם ללחוץ
    על הקישורים הרלוונטיים ולעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים באתר ולנהוג על פי הכתוב בהם אם
    תבחרו להשתמש באתרים, בעמודים או בשירותים שאותם תנאים והנחיות חלים עליהם.

5. הקרן רשאית ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או למחוק ו/או להוסיף
    כל חלק מתנאי השימוש (במלואם או בחלקם), ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הקרן
    מעת לעת. שינויים כאמור בתנאי השימוש יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר. המבקר באתר מתחייב לקיים אחר כל  
    הגבלה נוספת שתיכלל באתר ו/או תתעדכן בו מעת לעת. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר כניסתם לתוקף של שינויים
    בתנאי השימוש ייחשבו כהסכמה לשינויים בתנאי השימוש.

6. כתנאי לשימוש באתר, חלה על המשתמשים חובה כלפי הקרן שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית
    ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לפיכך, אסור להשתמש באתר בכל
    דרך אשר עשויה להזיק, לפגום, לנטרל, לגרום לעומס יתר או לשנות את האתר או להתערב בהנאה או בשימוש של
    כל גורם אחר באתר. חל איסור מוחלט לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר, לחשבונות, למערכות מחשב או
    לרשתות אחרות הקשורות לאתר באמצעות hacking, ''כריית סיסמאות'' או כל דרך אחרת. איסור נוסף חל על
    השגה ועל ניסיון השגה של חומרים או מידע בדרך אשר לא יועדה לכך במפורש באמצעות האתר.

7. בעת ביקור באתר, הקרן רשאית לאסוף הן מידע על המבקר באתר והן מידע סטטיסטי ומצטבר.

זכויות יוצרים

8. זכויות היוצרים בכל דפי האתר ובמסכי הצפייה שבהם נכללים דפים אלה (לרבות אך לא רק טקסטים, תמונות, סמלים,
    איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה), כמו גם זכויות היוצרים במידע, בחומרים הנכללים בהם
    ובסידור הדפים, הם בבעלותה של הקרן. העתקה, הפצה, הצגה ברבים או מסירה של מידע, סימן מסחרי או כל פרט
    אחר הכלול באתר אסורים בתכלית ללא אישור מראש ובכתב מהקרן, אשר יינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
    של הקרן.

9. כל תוכן, לרבות טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, יישומי תוכנה וכל חומר אחר הקיים באתר
    (להלן: ''המידע'') מוגן על ידי דיני זכויות יוצרים התקפים בישראל ו/או על פי אמנות בין לאומיות.

10. הינכם רשאים לעשות שימוש במידע אך ורק לצורכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד ועל פי הרשאה מפורשת
      המופיעה באתר. הנכם מתחייבים שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, להעמיד
      לרשות הציבור, לפרסם, להציג ברבים או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של הקרן, אשר
      יינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הקרן, למעט שימוש המותר על פי החוק.

אחריות

11. החומרים ו/או המידע המופיעים באתר מוצעים למשתמשים כמות שהם ("As Is") והם עשויים להכיל טעויות,
      אי-דיוקים ושגיאות. הקרן אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו בדבר נכונותם, דיוקם ושלמותם של החומרים ו/או  
      המידע המופיעים באתר ו/או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי והקרן אינה אחראית לטעויות ולשגיאות |    
      בחומרים ו/או במידע המופיעים באתר. כמו כן, הקרן אינה נותנת מצג, מפורש או משתמע, בדבר זהותם של בעלי
      הזכויות במידע ו/או בחומרים ו/או מצג כי החומרים ו/או המידע אינם מפרים זכויות צד ג'.

12. בשום מקרה לא תחול על הקרן ו/או על ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי,
      מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אבדן השימוש, אבדן נתונים
      או אבדן רווחים הנובעים משימוש באתר או מביצועי האתר, או הנובעים מעיכוב בשימוש או מאי-יכולת להשתמש
      באתר, או בכל מידע, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן
      השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה ובין שהוא מבוסס על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר,
      אפילו אם נודע לקרן או למי מספקיה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של
      אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.

קישורים (לינקים) לאתרים חיצוניים

13. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי הקרן, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרי צד
      ג'"). קישורים אלה נועדו לנוחיותכם ועל מנת להעשיר את חוויית הגלישה באתרנו בלבד. אין לקרן שליטה באתרי
      אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם.

14. אין בהכללת קישורים אלה באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או משום התחייבות ומצג כאילו
      הקרן מרשה, מאשרת או מעודדת את השימוש בסימני מסחר, שמות מסחריים, עיצובים (לוגו) או יצירות המוגנות
      בזכויות יוצרים אשר נכללות באתרים אליהם מפנה הקישור.

15. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' באתר כמתן אישור, חסות, המלצה או העדפה על ידי הקרן לאותם אתרים, לרבות
      כל חומר או מידע המופיע בהם, או למוצרים המוצגים בהם. ככל שבאתרים שאלה מוצעים למכירה מוצרים ושירותים,
      הקרן אינה צד לעיסקאות אלה ולא תחוב באחריות כלשהי בקשר למכירת מוצרים שכאלה.

הגבלת הגישה

16. הקרן שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא
      כל התראה מוקדמת.

שונות

17. הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה שתוגש כנגד הקרן או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור באתר
      או הנובע ממנו תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך, שמקום שבתו הוא בתל אביב. השימוש באתר זה
      אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות, אך ללא
      הגבלה, האמור בפסקה זאת.

18. הנכם מאשרים בזה כי אין מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר זה קשרי יזמות משותפת,
      שותפות, העסקה או סוכנות בינכם לבין הקרן.

19. קיום הסכם זה מצד הקרן כפוף לחוקים ולהליכים המשפטיים הקיימים, ואין האמור בהסכם זה עשוי לפגוע בזכותה של
      הקרן לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר זה או למידע שמועבר לקרן או
      נאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.

20. במידה שייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות,
      אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או
      שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה
      ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.